Deklaracja dostępności

Gmina Gietrzwałd zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ekoturysta w Gminie Gietrzwałd.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Elementy na stronie bez dostępnej nazwy elementu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Matysek.
 • E-mail: informatyk@gietrzwald.pl
 • Telefon: 89 5241928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gietrzwałd
 • Adres: ul. Olsztyńska 2
  11-036 Gietrzwałd
 • E-mail: gmina@gietrzwald.pl
 • Telefon: 895241900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie posiada trzy wejścia, żadne z nich nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych: Wejście główne od ulicy Olsztyńskiej posiada bariery architektoniczne (cztery schody bez podjazdu). Wejście boczne od ulicy Olsztyńskiej nie posiada barier architektonicznych do budynku, ale prowadzi ono poprzez korytarz na klatkę schodową. Na korytarzu osoba niepełnosprawna może poczekać na obsługę. Wejście od parkingu przy ulicy Szkolnej prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową.
 2. Dwie klatki schodowe w budynku gminy uniemożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 3. Brak jest pochylni platform czy innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu od ulicy szkolnej znajduje się jedno oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym.
 6. Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ctrl+T Otwarcie nowej karty w bieżącym oknie
Ctrl+N Otwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+P Otwarcie nowego okna prywatnego
Ctrl+D Dodanie bieżącej strony do zakładek
Ctrl+R Odświeżenie wyświetlanej strony
Ctrl+L Podświetlenie paska adresu w celu edycji
Ctrl+B Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Zakładki"
Ctrl+H Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Historia"
Ctrl++ Powiększenie rozmiaru strony
Ctrl+- Pomniejszenie rozmiaru strony
Ctrl+Rolka myszy Zmiana rozmiaru strony
Ctrl+0 (zero) Domyślny rozmiar strony (100%)
Ctrl+Tab Przełączenie na następną kartę [1]
Alt+Rolka myszy Nawigacja Wstecz / Naprzód na aktywnej stronie [2]
F11 Włączenie / wyłączenie trybu pełnoekranowego
Ctrl+W Zamknięcie bieżącej karty
Ctrl+Shift+T Przywraca zamkniętą kartę, ostatnią w kolejności
Ctrl+Q Zamknięcie przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Redakcja strony czyni starania aby poprawiać dostępność naszej strony internetowe.