Derkacz

Derkacz Crex crex – gatunek krajobrazu rolniczego. Zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje w okolicach obfitujących w wodę np. w dolinach rzecznych, przy strumieniach, na bagnach, na łąkach ze stagnującą wodą. Zasiedla także (choć mniej chętnie) wilgotne, użyźnione łąki i pastwiska oraz uprawy zbóż i rzepaku. Gatunek w Polsce nieliczny, lokalnie średnio liczny.