Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – największy z dzięciołów występujących w Polsce.

W Polsce średnio liczny, lokalnie nieliczny gatunek lęgowy wszystkich typów lasów. Dzięcioł czarny zasiedla zazwyczaj duże i zwarte kompleksy leśne, jednak preferuje przy tym lasy zróżnicowane pod względem struktury przestrzennej płatów drzewostanu, składu gatunkowego drzew oraz o urozmaiconej rzeźbie. Jego zagęszczenie zależy od udziału borów, ale tylko tam, gdzie lasy są rozdrobnione i pofragmentowane. Unika otwartych przestrzeni, głównie pól uprawnych, choć w regionach silnie wylesionych pozytywny wpływ na zagęszczenie populacji ma udział obszarów ekstensywnego rolnictwa z obecnością elementów naturalnych (głównie drobnych lasów i zadrzewień). Gatunek  wyraźnie stroni od człowieka i siedzib ludzkich. W Polsce gatunek odnotowuje umiarkowany wzrost.