Żuraw

Żuraw Grus grus – gatunek regularnie gniazdujący na niżu niemal całej Polski.

Na Warmii i Mazurach jest gatunkiem średnio licznym lub nielicznym. Związany jest z całym spektrum siedlisk wodnych i podmokłych. Kluczowym miejscem gniazdowania są śródleśne mokradła oraz zabagnione doliny rzeczne i brzegi zbiorników wodnych, w tym jezior i stawów rybnych. Gatunek ten wyraźnie zmniejsza dystans w stosunku do człowieka i coraz częściej gniazduje na niewielkich zbiornikach wodnych w krajobrazie rolniczym, co daje populacji nowe nisze gniazdowe i wpływa na zwiększenie liczebności populacji. Optymalne warunki znajduje tam, gdzie siedlisko lęgowe jest położone w pobliżu ekstensywnie użytkowanych łąk, pastwisk i ugorów, które wykorzystuje, jako żerowisko w okresie wodzenia młodych.